Premi de narrativa curta per internet Tinet

Finalitza el: 15/01/2017

Premi de narrativa curta per internet Tinet

CONDICIONS GENERALS

1. Els treballs que optin a qualsevol dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona han de ser rigorosament inèdits i els autors en garanteixen l’originalitat; no poden estar en procés d’edició ni poden haver estat mai premiats en altres concursos. Menys en el cas del premi Vidal Alcover, les obres es presentaran de manera anònima. Les traduccions de les obres guanyadores, llevat del premi Vidal Alcover, no podran ser publicades abans que l’original català.


2. Les obres guanyadores restaran en propietat dels autors respectius.


3. Les decisions dels jurats són inapel·lables i els membres d’aquests jurats han de resoldre segons el seu criteri tota circumstància no prevista en aquestes bases. Els jurats es reserven el dret de considerar deserts els premis en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mínim de qualitat.


4. Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.


5. Els jurats han de vetllar per la integritat dels premis i no poden dividir les dotacions ni repartir les quantitats dels guardons entre dos o més guanyadors.


6. S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible. Si algun dels candidats es troba en una situació (com ara la doble nacionalitat) que l’obliga a una tributació especial, cal que ho consigni entre les seves dades personals.


7. L’organització garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants. El contingut dels treballs no podrà ser modificat en cap cas pels membres del jurat ni pels membres de l’organització.


Llevat del premi Vidal Alcover, en què el nom dels traductors forma part del projecte i ha de ser necessàriament conegut del jurat, en els altres casos els jurats no tindran accés al contingut de les pliques. D’altra banda, només es faran públics els noms dels autors de les obres guanyadores, però no el d’altres obres de què el jurat hagi volgut fer esment, però que no hagin guanyat.


8. L’organització conservarà una còpia de la llista de participants a cada un dels premis, amb les seves pliques electròniques i obres presentades, per si es produïssin reclamacions. Passats tres mesos del lliurament dels premis, les obres no premiades i les pliques corresponents seran destruïdes. Si durant aquest termini algú s’adrecés a l’organització interessant- se per alguna obra no premiada, només se’n facilitaria la informació demanada prèvia consulta al respectiu autor.


9. La presentació dels originals pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.


10. Les obres guanyadores en principi seran publicades per les editorials que marquen les bases, prèvia signatura del corresponent contracte. Si, per alguna força major, passat un any des del lliurament
del premi, les obres no haguessin estat publicades, els autors seran lliures de fer-ho on considerin oportú. En el cas del Premi-beca Vidal Alcover, aquest termini es considera des de la comunicació de la finalització de la traducció. En tots els casos, les obres editades hauran de fer constar a la coberta el premi obtingut.


PRESENTACIÓ I TRAMESA


11. Totes les obres han de ser trameses per correu electrònic a l’adreça lletres.tgna@tarragona.cat seguint el procediment següent:


a) En l’apartat assumpte es farà constar el nom del premi al qual s’opta.
b) En el cos del missatge es farà constar el nom del premi, el títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autor.
c) L’original que opti al premi s’adjuntarà a aquest missatge en format PDF. Només s’admetrà un treball per autor en cada modalitat de premi. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
d) En un altre document adjunt, en format Word o PDF, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, telèfon i NIF). També s’hi farà constar si l’autor es troba en alguna circumstància tributària especial. Aquest document tindrà com a nom la paraula plica seguida del nom de l’obra. Els participants al premi Vidal Alcover de traducció no caldrà que adjuntin aquest document, perquè aquesta informació ja consta al cos del projecte. Una persona que no és membre del jurat rebrà els originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut l’original es confirmarà per correu electrònic a l’autor. Si un participant no rep aquesta confirmació, cal que es posi en contacte telefònic amb l’organització per comprovar si hi ha hagut algun problema de recepció.


TERMINI D’ADMISSIÓ


12. S’admetran totes les obres que arribin abans de les 24 h del dia 15 de gener de 2017. La llista d’obres inicialment admeses serà penjada al web de la Casa de les Lletres un cop tancat el termini.


VEREDICTES I ATORGAMENT


13. Els veredictes es faran públics en el transcurs de l’acte de lliurament que tindrà lloc dissabte 13 de maig de 2017, al Teatre Metropol, de Tarragona.

20è Premi de narrativa curta per internet Tinet

CARACTERÍSTIQUES


Narracions breus, de tema lliure, escrites originalment en llengua catalana.


EXTENSIÓ


De 3 a 6 pàgines DIN A4 mecanografiades a doble espai i amb font Arial 12 o similar.


PRESENTACIÓ


Per correu electrònic a l’adreça lletres.tgna@tarragona.cat, seguint el procediment i termini que marquen les condicions generals.


DOTACIÓ


1.000 euros (impostos inclosos) i la Musa de bronze de Tarragona.


EDICIÓ


El relat guanyador, junt a un nombre de relats no superior a 14, igualment seleccionats pel jurat, serà editat per Cossetània edicions. D’altra banda, Diputació de Tarragona publicarà aquest mateix recull al web de TINET (www.tinet.cat), en format digital.


JURAT


Noemi Bagés, Josep Ballester, Andreu Carranza, Lurdes Malgrat, Òscar Palazon i Amadeu Roig com a secretari.