II Premis Món Rural

Finalitza el: 15/10/2016

II Premis Món Rural

Bases per a les categories de narrativa i assaig i recerca, que publica Cossetània Edicions (les podeu veure completes aquí)

 

Les obres presentades hauran de ser originals i inèdites. Els originals s'acompanyaran d'una declaració jurada i signada que confirmi que: l'obra és inedita, que els seus drets no han estat cedits a cap editor, que no han obtingut cap altre guardó literari ni estan pendents de l'adjudicaci6 de cap altre concurs literari.

La categoria de narrativa inclou tant la possibilitat del génere de novel·la com el de recull de narracions.La categoria d'assaig i recerca inclou tant el genere d'assaig, pensament o reflexió com qualsevol obra de recerca en qualsevol deis seus ambits d'estudi sempre que estigui vinculada al m6n rural. En qualsevol de les categories les obres candidates hauran d'estar escrites en llengua catalana.

Els participants han de ser majors d'edat, sense que n'importin la nacionalitat ni la residència habitual. Un cop entregades les obres, el seus autors es comprometen a no retirar-les fins que no es faci públic el veredicte del jurat.

Els originals, en el cas de la narrativa, han de tenir una extensió entre 80 i 200 pagines de grandària foli DIN A-4, per una sola cara, a doble espai, 25 línies com a mínim per pàgina, font Times New Roman, grandària 12.

Els originals en el cas d'assaig i recerca han de tenir una extensió entre 80 i 150 pagines de grandària foli o DIN A-4, per una sola cara, a doble espai, 25 línies com a màxim per pàgina, font Times New Roman, grandaria 12.

Les obres de narrativa i assaig i recerca s'han de presentar en format Word amb text exclusivament, sense fotos, imatges, gràfics o annexos. En un altre document o carpeta es podra enviar, si així es creu oportú, els afegits que es considerin oportuns (annexos de documentació, fotografies, elements gràfics, etc.) que no seran valorats a l'hora de determinar si compleixen I' extensió mínima o maxima demanada per participar en el concurs.

El món rural català haurà de ser el marc on es desenvolupi la narració o l'assaig i recerca o l'article periodístic.

Els originals només s'acceptaran a través de correu electrònic i s'hauran d'enviar a l'adreça: premis@fmr.cat En les categories d'assaig i recerca i narrativa, l'autor /a enviara l'obra, signada amb pseudònim, en un arxiu format Word.

La Fundació garantira que el jurat només coneix el pseudònim deis autors tins després de l'emissió deis veredictes detinitius.

Per a totes les categories s'enviaran en un arxiu format Word les dades personals (nom i cognoms, número de DNI i còpia en format digital d'aquest document, adreça postal, telèfon, adrerça electrònica i títol de l'obra) i un currículum vinculat amb la categoría que es presenti. En un altre arxiu format Word s'enviara en format digital la declaració jurada i signada per l'autor/a. Els arxius s'adjuntaran, si és possible, comprimits en un paquet .zip o .rar (mai en un paquet .exe), en un únic missatge.

El termini d'admissió d'obres finalitzara el 15 d'octubre de 2016 a les 12 h del migdia. El veredicte del jurat es farà públic durant una data decidida conjuntament pel jurat i la direcció de la Fundació del Món Rural, mai més enllà de cinc mesos d'haver finalitzat el termini d'admissió de les obres i en funció de la quantitat que se n'hagi rebut.

Hi haura un jurat per categoria format per tres personalitats vinculades a l'àmbit literari, periodístic i/o rural i actuara com a secretari un representant de la Fundació del Món Rural.

Les categories de narrativa i d'assaig i recerca estan dotades ambla quantitat de 1.500 euros en concepte d'avançament de drets d'autor per la primera edició del llibre. A aquesta quantitat se li aplicara la retenció corresponent segons la normativa tributària vigent. Cossetania Edicions sera l'editorial encarregada de publicar les obres guanyadores en les categories d'assaig i recerca i de narrativa. Les condicions de publicació s'establiran en un conveni posterior entre els autors guanyadors en les categories d'assaig i recerca i de narrativa i Cossetània Edicions, designada per la Fundació del Món Rural per a aquests efectes.

El jurat seguirà el procediment de votacions successives fins que obtingui una majoria de vots una obra determinada, que serà la guanyadora. El premi es donarà a una sola obra per categoria, no podrà ser compartit, i es podra declarar desert si el jurat així ho decideix. Tot i això, podra haver-hi una menció especial per categoria, sense dotació econòmica. Cada candidat podra concursar en un màxim d'una categoria, i amb un màxim d'una obra.

L'incompliment de les qüestions formals ressenyades en aquestes bases seran motiu immediat d'invalidació de la candidatura als premis i les candidatures invalidades no seran considerades pel jurat. En cas que els incompliments siguin subsanables, es donarà un termini màxim de 10 dies des del primer avís per a fer-ho i mai podrà ser més enllà del 30 d'octubre de 2016.

Cada vegada que es publiqui el treball premiat, caldrà fer constar que és una obra guardonada als Premis de la Fundació del Món Rural. Els autors no premiats podran sol·licitar la recuperació deis originals a fmr@fmr.cat, dos mesos després de l'entrega des premis. Passat aquest període, es destruiran. El jurat podra proposar a l'editorial la publicació d'aquelles obres no premiades i que consideri d'interès. La presentació deis originals pressuposa l'acceptació de les presents bases. La interpretació d'aquestes o qualsevol aspecte que no s'hi hagi assenyalat correspon exclusivament als òrgans de direcció de la FMR.